Category Archives: เทคโนโลยี

เทคโนโลยีเกี่ยวกับโซล่าเซลล์และพลังงานทางเลือกชนิดต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ขั้นงานวิจัยและพัฒนา ขั้นทดลอง ขั้นนำมาใช้งานจริง ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ

Kenes Rakishev